Sunday, January 17, 2010

Kocik kocik jago kobau.


Bila besar den merantau.

Bee Gorr